Miljøvennlige Løsninger

FAQ (Oftest stilte spørsmål)

 Bruk av ozon og UV-C lys er fortsatt ukjent for de aller fleste. På denne siden forsøker vi å gi noen enkle svar på noen av de spørsmål vi ofte kommer ut for i vårt daglige arbeide.

Elektriske ledninger – Spørsmål:
Kan gummi og elektriske ledninger bli ødelagt, hvis det er ozon til stede?

Svar: Det er riktig at ozon angriper alt organisk materiale. Det er stor forskjell på om det er en vedvarende belastning over en lang periode eller bare et øyeblikks behandling. Det er ingen risiko ved å behandle en bil med for eksempel OZ kompaktrensere. Det er ikke tilrådelig å behandle en bil mer enn en gang. Vær oppmerksom på følgende; det er kun ved meget høye konsentrasjoner av ozon, at det er fare for at ledninger og lign. tar skade. Det er derfor ingen risiko i kontorlokaler og private hjem, da kompaktrenserne ikke er kraftige nok til å fylle så store lokaler med så høye konsentrasjoner av ozon, at ledninger og gummi kan ta skade med mindre de står på i flere døgn – eller brukes på en uforsvarlig måte.

Er ozon skadelig? – Spørsmål:
I flere oppslagsverk står det beskrevet at ozon er skadelig for dyr og planter – på hvilken måte ?

Svar: Med hensyn til bruk av ozon i forbindelse med dyr og planter er det viktig at ozon brukes og doseres på riktig måte. Ozon i større konsentrasjoner må brukes med varsomhet og etter foreskreven instruks, men regnes ikke som helseskadelig ved riktig og kontrollert bruk.  JIMCO har lang erfaring innenfor følgende områder:

Fiskeoppdrett: Her tilsettes lysprodusert ozon for å klarne vannet – fjerne belegg på bassengkanter og sykdommer fra fisk med det resultat at man bedrer situasjonen som følge av dette. Dette ville ikke kunne la seg f. eks. gjøre med bruk av høyspenningsozon (coronaozon) som rensemetode.

Kylling oppdrett: Her tilsettes ozon via UV-C lys gjennom innblåsningskanaler med sterilisering av luften. Ozonet legger seg som et beskyttende hinne over dyrene, som gjør at smittefaren minimeres.

Veksthus: Her tilsettes lysprodusert ozon, som medfører at svampesporer fjernes, som igjen minimerer smittefare plantene seg i mellom. Det er svært viktig at behandlingen foregår i dagslys, da fotosyntesen har en innvirkning på bruken av ozon. Likeledes tilsettes vanningsvannet ozon, for å hindre at svampesporer smitter gjennom vanning. Vi kan derfor konstatere gjennom mange års erfaring innenfor de nevnte områder, at ozon er ikke skadelig for dyr og planter ved riktig bruk.

Konklusjon; Mennesker skal ikke oppholde seg i rom, hvor det brukes ozon i større konsentrasjoner – f.eks. fra OZ 1000 el. OZ 2000. Mac 500 avgir svært lite ozon, som ikke kan sies å ha noen form for skadelig effekt. Ozon er ikke klassifisert som brannfarlig eller som miljøfarlig. Ozon er ikke en stabil gass og vil raskt gå over i oksygen igjen ved rikelig tilførsel av luft til rommet. Halveringstiden for ozon er ca. 15 min.

Personer med lunge – eller hjerteproblemer bør unngå eksponering av ozon.

Hvis man ikke kan unngå å bli eksponert for ozon (ved gjentatt bruk, sanering etc.), så bruk maske med filter B (grå) for å være på den sikre siden.

Hudutslett – Spørsmål:
Et sanerings firma jeg kjenner til, sier at man ikke kan oppholde seg i rom som blir behandlet med ozon, da dette kan gi utslett på huden ?

Svar: JIMCO A/S kjenner ikke til eksempler på utslett i huden ved bruken av lysprodusert ozon. Det er korrekt, at når et rom luktsaneres ved hjelp av ozon og det brukes eksempelvis en eller flere kompaktrensere – modell OZ 1000 eller OZ 2000, er det ikke tilrådelig at det oppholder seg mennesker i rommet under behandlingen. Opphold i lokaler som behandles med disse 2 kompaktrenserne vil medvirke til at øyne og hals kan tørke ut og at det oppstår irritasjon i huden og i luftveiene. Disse apparatene kan utvikle ozon konsentrasjon, som ligger over de anbefalte grenseverdiene på 0,1 ppm. Vi kan i den forbindelse opplyse, at danske skade –og saneringsfirmaer er i gang med å gå over til JIMCO lysprodusert ozon, fordi andre leverandører bruker høyspent produserende ozon, som kan være direkte helseskadelig.

Vi kan legge til at vi mennesker reagerer forskjellig og noen mennesker er svært ømfintlige for påvirkning av selv svært små mengder ozon.  Det er derfor viktig å ta forholdsregler når man skal behandle et område med ozon.

Spørsmål:
Når man f.eks. fjerner røyklukt med en Kompaktrenser, kommer lukten tilbake ?

Svar: Lukt kommer ikke tilbake etter behandling med MAC/OZ kompaktrensere. Det er slik at ozon har den egenskap at det legger seg i hulrom, fester seg i tekstiler, bak paneler osv. Dette medfører at fettstoffer samt andre aromatiske stoffer, blir oksidert bort og kan derfor ikke vende tilbake med mindre det fortsatt er en kilde igjen, som fortsatt skaper lukten. Det er derfor viktig at det er gjennomført en normal rengjøring av det området/rommet, som ønskes behandlet og at kilden til lukten fjernes helt før behandling.

Mugglukt Spørsmål:
Kommer mugglukt tilbake når behandlingen er ferdig ?

Svar: Mugglukt forsvinner normalt ved behandling med MAC/OZ kompaktrenser. Man kan ikke si med 100 % sikkerhet at muggen er borte for alltid, da den normalt transporteres i gjennom luften og at det derfor kan komme fra en annen kilde, enn det område som er forsøkt behandlet.

Overskudd av ozon – Spørsmål:
Hvis man har kjøpt en kompaktrenser til kontoret eller hjemmet, hva skjer hvis den produserer mer ozon enn nødvendig ?

Svar: Hvis man kjenner at kompaktrenseren produserer overskudd av ozon (lukter litt brent), fordi den i prinsippet er ferdig med å gjøre rent/sterilisere og at man har glemt å slå av apparatet, er det ingen fare på grunn av dette. Det ikke er mulig å produsere et stort overskudd av ozon med vårt minste apparat – Mac500. Luktgrensen for ozon er ca. 0,02 ppm, hvoretter ozonet begynner å lukte. Man kan sammenligne lukten fra en kopimaskin, som har kopiert mange kopier i ett strekk (lukter litt brent). Arbeidstilsynets grense for ozon i arbeids – og oppholdsrom er 0,1ppm, det vil si at det er 20 ganger den mengden, som skal til for at man kan lukte ozon. Det er ikke mulig for en kompaktrenser modell MAC500 å produsere denne mengden ozon, som skal til for å komme over den grensen Arbeidstilsynet har satt.

Kompaktrenserne modell OZ1000 og OZ2000 er mye kraftigere modeller, som er beregnet til å gi en «sjokkbehandling» av lokaler, biler, containere mv. Disse kompaktrenserne er beregnet til å produsere overskudd av ozon i lokalet, hvoretter apparatet slukkes/slås av. På modell OZ1000 har vi en modell med en ”timer”, som stilles inn på for eksempel 15 min. og deretter har man fått den steriliseringen/rense effekten av rommet man har ønsket. Hvis disse 2 modellene står i samme lokale for lenge, kan man oppnå en ozonmengde som langt overstiger Arbeidstilsynets anbefalte grense. Det frarådes derfor at det oppholder seg mennesker i lokalet, mens behandlingen foregår og apparatet er slått på.

Vi gir råd og veiledning i bruk av våre apparater. Les bruksanvisningen nøye og følg de rådene og anvisningene som gis. Er du i tvil – kontakt oss.

Ozon – Spørsmål:
Jeg har hørt, at det er livsfarlig å oppholde seg i lokaler, hvor det er ozon, produsert med en ozongenerator. Er dette riktig?

Svar: Det er viktig å huske på at ozon er en viktig og naturlig bestanddel av vår natur og at mennesket ikke ville kunne overleve uten denne gassarten. Man skal også være klar over at OZON er et kraftig oksidasjonsmiddel og som følge av dette skal ozon brukes med varsomhet. Som nevnt i svaret på ovenstående spørsmål er det ved normal bruk ikke problemer med kompaktrenserne. JIMCO A/S i Danmark, har gjennom 10 år utviklet apparater, som produserer den mest miljøvennlige form for ozon som finnes. Teknikken er basert på UV-C lys, som igjen er utviklet ut i fra de stråler som kommer fra solen (UV-A, UV-B og UV-C) som er ozonproduserende. Dette har de følger at det kun produseres ren ozon og ikke som i høyspenningsproduserende enheter som kopimaskiner, sveiseanlegg osv., hvor det i tillegg til ozon produseres NOX (Nitrogenoksider). NOX kan gå inn i blodomløpet hos mennesker med store helseskadelige følger.

Reststoffer – Spørsmål:
Når man fjerner røyklukt med en kompaktrenser, hvilke stoffer er da tilbake etter behandlingen?

Svar: I kompaktrenseren MAC500 foregår det en sterilisering av luften, hvilket betyr at virus, bakterier og muggsopp drepes. Det produseres også en ganske liten mengde ozon, som har til formål å fjerne lukten fra luften samt at ozonet legger seg på alle overflater i rommet. Det som kommer ut av apparatet er derfor overveiende sterilisert luft, samt ozon. Et evt. avfallsprodukt blir først dannet ute i rommet etter en oksidasjons-prosess i form av CO2 og vann, dog i så små mengder at det vil være vanskelig å måle. Det er i den forbindelse viktig å fastslå at når en person puster, er det også CO2 i den luften vi puster ut. Det skal derfor understrekes at det ikke dannes stoffer, som er fremmede eller skadelige for mennesket. Med hensyn til OZ1000 og OZ2000 er det overveiende ozonproduksjon disse apparatene produserer. De er også steriliserende, da begge modeller har lamper som inneholder bølgelengder, som har steriliserende virkning eller effekt.

Ved behandling i bil, så skal bilen luftes godt i 5-10 min ved å sette opp alle dører etter at behandlingen er avsluttet. Deretter skal det ikke være noe lukt igjen i bilen eller noen for for reststoffer, som kan lukte, hvis man har gjennomført en anbefalt behandling og fulgt våre instruksjoner.

Skulle du ha behov for ytterligere informasjon, er du mer enn velkommen til å kontakte oss via e-post.